• ساخت دیوار محافظ برای ترانسفورماتورها
  • نصب HRSGها و دودکش‌های آنها
  • نمای کلی از نیروگاه
  • ترانسفورماتورهای نیروگاه
  • اتاق سوئیچها و سیستم GIS
  • سویچهای مجهز به عایق گازی
  • سویچهای مجهز به عایق گازی
  • تابلوهای برق
  • تخليه كابل‌هاي واحد نيروگاه