• کمپرسورهای Subcooling, Precooling
  • تست کامل کمپرسور Precooling
  • روتور کمپرسور Liquefaction
  • مبدل اصلی در فرآیند مایع‌سازی از نوع Spiral wound heat exchanger