• شروع عملیات نصب مخزن 200 تنی بر روی فندانسیون
  • برجهای جذب سطحی برای جذب رطوبت
  • تخلیه برج 800تنی از کشتی
  • رسیدن تجهیزات به سایت ایران ال ان جی
  • رسیدن برج جذب 45 متری به سایت ایران ال ان جی
  • تخلیه برج 800تنی از کشتی
  • نصب سنگین‌ترین تجهیز کارخانه بر روی فندانسیون توسط جرقیل 1200 تنی
  • انتقال مخزن حذف جیوه به محل نصب
  • نصب سنگین‌ترین تجهیز کارخانه بر روی فندانسیون توسط جرقیل 1200 تنی