• سایت ایران ال ان جی پس از آماده‌سازی زمین
  • سایت ایران ال ان جی، اسکله خدماتی و مخازن ذخیره
  • تصویر پاناروما سایت ایران ال ان جی از دریا