واحد های تحت لیسانس

1. شیرین‌سازی گاز طبیعی

در ابتدا گاز طبيعي بین دو ردیف عملیاتی تقسیم شده، وارد واحد حذف گازهاي اسيدي مي‌شود. اين واحد با حلّال متيل دي اتانول آمين فعال شده، Activated Methyl di-Ethanol Amine (aMDEA)، و تحت ليسانس BASF كار مي‌كند و در آن تقریبا تمامی CO2 و H2S موجود در گاز طبیعی توسط حلّال یادشده حذف می‌گردد. علت حذف گازهاي اسيدي در اين واحد خورنده بودن، سمي بودن، يخ زدن اين گازها در خلال فرآيند مايع‌سازي و بالا رفتن درصد گوگرد در LNG توليدي است؛ سپس گازهاي حذف شده که بیشتر شامل CO2 و H2S است به واحد بازيافت گوگرد ارسال مي‌شود. گاز شيرين شده خروجي از اين واحد نیز وارد واحد نم‌زدايي و حذف مركاپتان مي‌شود.

فرآیند این واحد تحت لیسانس شرکت Lurgi و BASF می‌باشد.

2. نم‌زدایی و حذف مرکاپتانها

در اين واحد گازهاي تصفيه شده در واحد حذف گازهاي اسيدي، نم‌زدايي و مركاپتان‌زدایی مي‌شوند تا در خلال مايع‌سازي تشکیل یخ نشده، خطوط لوله و تجهيزات را مسدود نكنند. در اين واحد ابتدا گاز خنک شده تا بخش اصلی آب آن مايع شود، سپس گاز با عبور از بسترهاي غربال مولكولي مركاپتان‌زدايي و تا حد 1 ppmv نم‌زدايي مي‌شود.

احياء بسترهاي غربال مولكولي بوسيله گاز سوخت داغ شده از خروجي از واحد حذف نيتروژن صورت مي‌گيرد. گاز احياء‌كننده بسترها پس از سرد شدن و حذف آب، وارد برج جذب Purisol شده و پس از رسيدن غلظت مركاپتان آن به کمتر از 100 ppmv به شرايط گاز سوخت مناسب مي‌رسد. Purisol غني از مركاپتان در برج احياء، مركاپتان خود را توسط حرارت از دست داده، مركاپتان آزاد شده نيز به واحد بازيافت گوگرد فرستاده مي‌شود. Purisol عاري از مركاپتان نيز پس از خنك شدن مجددا وارد برج جذب مي‌گردد. به منظور پيوسته بودن عمليات همواره سه بستر در حال جذب، دو بستر در حال احياء و خنك شدن خواهد بود.

فرآیند این واحد تحت لیسانس شرکت Lurgi و Zeochem می‌باشد.

3. بازیافت گوگرد

گازهاي اسيدي خروجي از واحد حذف گازهاي اسيدي و واحد نم‌زدايي و حذف مركاپتان به واحد بازيافت گوگرد وارد مي‌شوند تا اغلب تركيبات گوگردي در اين واحد توسط فرآيند Claus به گوگرد تبديل شود. بدین منظور فرآيند Claus اين واحد به گونه‌ای طراحی شده است تا در يك مرحله حرارتي و دو مرحله واكنش كاتاليستي و استفاده از تجهیز ویژه Lurgi Multi Purpose Burner تمام تركيبات گوگردي به عنصر گوگرد تبدیل شود. سولفور مذاب خروجي از فرآيندClaus در فرآيند Aquisulf كه توسط ELF Aquitaine توسعه داده شده گاززدايي و ذخيره مي‌شود. گازهاي خروجي از واحد Claus نيز وارد واحد تصفيه با متيل دي اتانول آمين شده و H2S آن جدا و به اول واحد بر مي‌گردد. مابقي گازهای خروجی از Aquisulf نيز در زباله‌سوز مي‌سوزد و ترکیبات گوگردی آن تبدیل به SO2 می‌شود و در نهایت از طریق دودکش به اتمسفر تخلیه می‌شود.

فرآیند این واحد تحت لیسانس شرکت Lurgi آلمان می‌باشد.

4. تفکیک گازی

مهمترین هدف در واحد تفکیک گازی جداسازی و بازیابی پروپان، بوتان و میعانات گازی از ترکیبات سبک گاز طبیعی است. ترکیبات سبک گازی در واحدهای پایین دستی تبدیل به محصول ال ان جی خواهد شد. در این واحد متان، اتان و پروپان مورد نیاز براي جبران هدررفت سيالهاي مبرد نيز تامین مي‌گردد. تامین نیتروژن مورد نیاز از بخش سرویس‌های جانبی صورت می‌گیرد.

فرآیند این واحد تحت لیسانس شرکت Linde می‌باشد.

5. مایع‌سازی

در این واحد، گازهای سبک خروجی از واحد تفکیک گازی سرد، مایع و زیر سرد می‌شوند تا بعد به واحد حذف نیتروژن ارسال گردند. بعلاوه سرد، مایع و زیر سرد کردن خود مبردها نیز در این واحد صورت می‌گیرد. سرمای لازم برای سه مرحله تبريد سرد‌سازي، مايع‌سازي و زير سردسازي توسط چرخه تبرید پروپان و دو چرخه تبرید دیگر با مخلوط مبردها در فرایند MF3 تامین می‌گردد.

فرآیند این واحد تحت لیسانس شرکت Linde می‌باشد.

6. تبرید

عمليات تبريد در بخش مايع‌سازي شامل سرد، مایع و زیر سردسازی در سه سيكل بسته توسط مخلوط سيالهاي مبرد به شکل زیر صورت می‌گیرد:

  • سرد سازی توسط مبرد پروپان
  • مایع‌سازی توسط مبرد مخلوط از پروپان، اتان و متان
  • زیر سردسازی توسط مبرد مخلوط از اتان، متان و نیتروژن

بخش کوچکی از سرمای تامین شده در چرخه سردسازی جهت مایع‌سازی آب در واحد نم‌زدایی و حذف مرکاپتانها استفاده می‌شود تا منجر به کاهش اندازه بسترهاي غربال مولكولي گردد. همچنین سرمای لازم جهت مایع کردن اتان در برج اتان‌زدا نیز توسط این چرخه تامین می‌گردد.

فرآیند این واحد تحت لیسانس شرکت Linde آلمان می‌باشد.

7. حذف نیتروژن

در اين واحد مقدار نیتروژن موجود در ال ان جی تولید شده تنظیم می‌شود تا شرایط محصول تولیدی مناسب گردد. این نیتروژن حذف شده نیز خالص‌سازی شده و به جو فرستاده می‌شود. جریان غنی از متان نیز فشرده شده و به واحد تفکیک گازی برگردانده می‌شود.

فرآیند این واحد تحت لیسانس شرکت Linde می‌باشد.