ال ان جی (LNG)

مشخصات محصول توليد شده توسط اين شركت به شرح جدول زير است:
Capacity
10.5 MTPA
High Heating Value (HHV)
1050 BTU/SCF (min.)
1170 BTU/SCF (max.)
Methane
85 mol % (min.)
Nitrogen
1.0 mol % (max.)
Butanes and heavier
1.75 mol % (max.)
Pentanes and heavier
0.1 mol % (max.)
H2S
4.8 mg/Sm3 as S (max.)
Mercaptans
6.9 mg/Sm3 as S (max.)
Total Sulfur
28 mg/Sm3 (max.)