سهامداران

تركیب سهامداران شركت مایع‌سازی گاز طبیعی ایران به شرح جدول زیر است:

سهامدار
صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت
شركت ملی صادرات گاز ایران
شركت مهندسی و ساختمان صبانفت